Kerndoelen

De eerste kerndoelen dateren van 1993 en al in 1998 werd de tweede generatie kerndoelen van kracht, een wijziging van doelen over vakgebieden naar grotere leergebieden. Een reductie van 122 naar 103 kerndoelen. Bovendien waren er leergebied overstijgende kerndoelen toegevoegd die door leraren bijzonder werden gewaardeerd omdat die naar hun oordeel vooral het beeld van basisonderwijs uitstraalden. Sinds 2006 is de derde generatie kerndoelen van kracht die met ingang van het schooljaar 2009-2010 volledig zijn ingevoerd in het onderwijs. Het zijn er nu nog maar 58. De leergebied overstijgende doelen zijn verdwenen en waar mogelijk geïntegreerd in de kerndoelen per vakgebied.

Het vakgebied kunstzinnige oriëntatie kent drie kerndoelen:

Kerndoel 54 – De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56 – De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft deze kerndoelen in opdracht van het Ministerie van OCW uitgewerkt in inhouden en activiteiten. Voorheen werden deze inhouden en activiteiten ook wel tussendoelen en leerlijnen genoemd.

Wij vinden dat je met kunstzinnige oriëntatie veel meer doelen beslaat dan alleen bovenstaande. Denk bijvoorbeeld aan:

Kerndoel 13 Engels – De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. Het zingen en analyseren van liedjes uit de iTunes Top 50

Kerndoel 24 Rekenen/Wiskunde – De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Stel je voor hoe je met als ‘variabele’ (een rekensom) leerlingen kunt laten rekenen terwijl ze de uitkomsten moeten spelen met boomwhackers.

Kerndoel 34 Oriëntatie op jezelf en op de wereld – De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Denk maar eens aan een dansles, wat zou je daar allemaal in kunnen verwerken

Kerndoel 37 Oriëntatie op jezelf en op de wereld – De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden. Denk eens aan het bekijken en waarderen van elkaars kunstwerken.

Kijk voor meer informatie op www.tule.slo.nl

 
“We blijven altijd onderzoeken en na onze verkenningstochten keren we terug naar het beginpunt dat we nu met heel andere ogen bekijken”T.S. Eliot, The Four Quartets